Nhà Thờ Tin Lành Bột Bê

Nhà Thờ Tin Lành  Bột Bê

Địa chỉ: Thôn 2, xã Đinh Trang Hòa, H. Di Linh
Điện thoại: (063) 378-0253

Kiêm nhiệm: MS K’ Brọp

Số điện thoại: 098-441-7302

Cộng sự: TĐ K’ Gios

Số điện thoại:  098-651-6278

TÔI MUỐN TIN CHÚA