Nhà Thờ Tin Lành Bơ Jrùng

Nhà Thờ Tin Lành Bơ Jrùng

Địa chỉ: Thôn 5, xã Đinh Trang Thượng, H. Di Linh
Điện thoại: (063) 321-7322

Kiêm nhiệm: MS Võ Văn An

Số điện thoại: 098-682-0194

Cộng sự: Cs K’Nam

Số điện thoại:  0163-595-8026

TÔI MUỐN TIN CHÚA