Nhà thờ Tin Lành Bình Khánh

Địa chỉ: 729 Rừng Sác, Ấp Bình Thuận, Xã Bình Khánh, H. Cần Giờ
Điện thoại: (08) 3893-0330
Email: httlbinhkhanh@gmail.com
Quản nhiệm: MsNc Trần Phước Viễn
Điện thoại: 090-477-2982
Email: songphuoctran@yahoo.com.vn
binhkhanh
TÔI MUỐN TIN CHÚA