Nhà Thờ Tin Lành An Hà

Nhà Thờ Tin Lành An Hà
Địa chỉ: Khối phố An Hà Trung, P. An Phú, TP. Tam Kỳ
Điện thoại:
Email:

Kiêm nhiệm: MsNc Ông Văn Tín

090-532-2781

Đặc trách: TĐ Nguyễn Ngọc Sanh

0122-375-6613, 0169-985-2013 aster1380@yahoo.com

Hình ảnh:

 

TÔI MUỐN TIN CHÚA