Nhà Thờ Tin Lành Chánh Hưng

Địa chỉ: 459 Hưng Phú, P. 9, Q. 8
Điện thoại: (08) 3859-7084

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Đình Trung

Số Điện Thoại: 090-787-6001

Email: ndtrung2003@gmail.com
Phụ tá: MsNc Nguyễn Quốc Oai

Số Điện Thoại: 093-736-0776

Email: oainguyen75@yahoo.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA