Nhà Thờ Tin Lành Bình Sơn

Địa chỉ: Thôn Long Vĩnh, X. Bình Long, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Điện thoại: 055. 3851065

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Ngọc Huy Vũ

Số điện thoại: 090-861-1130

Email: nhiepchinh82@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Nguyễn Khánh Toàn

Số điện thoại: 098-461-9595

Email: khanhtoanvn@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA