Chương 1: Khởi Đầu của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 1)

Chương 1: Khởi Đầu của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 1)

Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, dòng dõi

mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau.

Người ấy sẽ chà đạp đầu mầy,

Còn mầy sẽ cắn gót chân Người.
(Sáng Thế 3:15)

I. Giới Thiệu

Sự xuất hiện của các tôn giáo không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đức Chúa Trời đã phán trước rằng:
Sau khi thiên sứ trưởng Lu-si-phe sa ngã (Êsai 14:12-15; Ê-xê-chi-ên 28:15-19) cùng với sự sa ngã của A-đam (Sáng Thế 3:6), sẽ xuất hiện các tôn giáo thờ phượng Đức Chúa Trời và thờ phượng Sa-tan (Sáng Thế 3:15).

Sáng Thế 3:15 là câu Kinh Thánh nền tảng, và qua sứ điệp này kế hoạch cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời
được hoàn thành trong lịch sử nhân loại. Ở đây, Đức Chúa Trời phán rằng sẽ có một cuộc chiến thuộc linh giữa dòng dõi người nữ và dòng dõi Sa-tan. Chúa Giê-su là dòng dõi người nữ. Tuy nhiên, việc xác định dòng dõi Sa-tan không đơn giản vì các nhà thần học có nhiều ý kiến khác nhau về các giáo lý thần học có liên quan.

Có ít nhất ba giả thuyết xác định dòng dõi của Sa-tan, được tóm tắt như sau:

(1) Một trong những con cái của Lu-si-phe sa ngã và những thuộc hạ của hắn.

(2) Bôn-xơ Phi-lát, là kẻ cầm quyền đã giao Chúa Giê-su cho người Do Thái để đóng đinh.

(3) Giu-đa ích-ca-ri-ốt, là hiện thân của một trong những thiên sứ đã sa ngã nhập thể thành người; giả thuyết
này dựa trên lời Chúa Giê-su “Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là quỷ (Giăng 6:70-71).”

Quyển sách này được viết dựa trên nền tảng giả thuyết dòng dõi của Sa-tan là một trong những con cái của Lu-si-phe sa ngã và những thuộc hạ của hắn.

Sáng Thế 3:15 là sứ điệp tiên tri về sự đổ huyết báu của Chúa Giê-su trên thập tự giá. Nhưng ở một ý nghĩa rộng hơn, sứ điệp này bày tỏ rằng sẽ có một cuộc chiến thuộc linh liên tục giữa Thần Linh của Đức Chúa Trời và linh của Sa-tan. Nó dự báo trước rằng sẽ có một cuộc chiến thuộc linh giữa Cơ Đốc Giáo tin vào Chúa Giê-su, ‘dòng dõi của người nữ’, và thần đời này tức là ‘dòng dõi của Sa-tan’, và những thuộc hạ của hắn.

Đức Chúa Trời Toàn Tri (Châm Ngôn 15:3; Thánh Thi 139:1-4; Công Vụ 2:23; Rô-ma 8:29-30; Ga-la-ti 3:8; 1 Phi-e-rơ 1:2,20) đã biết trước và định trước (Rô-ma 8:29) rằng sự kiện này sẽ diễn ra thậm chí trước khi Lu-si-phe và A-đam sa ngã. Và đây là lĩnh vực vượt xa sự hiểu biết và lí luận của con người. Lời tiên tri trong Sáng Thế 3:15 đã trở thành hiện thực trong lịch sử nhân loại, các người nam và nữ đã thờ phượng chúng như vị thần của đời này (2 Cô-rinh-tô 4:4) hay ‘vua chúa đời này’ (Giăng 12:31).

Sau đó, khi thời gian Đức Chúa Trời đã đặt định xảy đến, Sa-tan và những tà linh, cùng những kẻ thờ phượng chúng sẽ bị quăng vào hồ lửa có diêm cháy bừng bừng, tức là Địa ngục. Họ sẽ chịu khổ ngày và đêm cho đến đời đời (Khải Huyền 20:10, 14; 21:8; Ma-thi-ơ 10:28; Mác 9:43, 48).Theo như lời tiên tri trong Sáng Thế 3:15, kế hoạch này chắc chắn sẽ được hoàn thành. Đức Chúa Trời không bao giờ thất bại trong việc thực hiện kế hoạch mà Ngài đã hoạch ra (Gióp 42:2).

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét động cơ và quá trình loài người bắt đầu phục vụ Sa-tan, cùng sự xuất hiện của các tôn giáo trên thế giới như thế nào. Trong quá trình này, chúng ta sẽ có thể xác nhận nguồn gốc tất cả các tôn giáo trên thế giới bắt đầu với tôn giáo Ba-by-lôn được thiết lập bởi Sa-tan.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *