Người Việt Nam Và Đức Tin – Phần V: Đức Tin Của Người Tin Lành

Đức Tin Của Người Tin Lành – Các bạn đã xem trong phần trình bày về Đức tin của người Việt Nam, người viết có nói đến một số các đạo chính: Thờ cúng tổ tiên, Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo. Hôm nay, người viết xin nói đến Đức tin của người Tin Lành, tức là người Cơ đốc.

nha tho voi thap tu gia, 1

I. Định nghĩa Tin Lành

Tin Lành là Tin tức tốt lành. Ngày Đức Chúa Jê-sus giáng sinh, một thiên sứ đã báo tin cho mấy người chăn chiên: “Này, tôi báo cho các anh một Tin Lành, tin này sẽ đem đến một niềm vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là Đấng Cứu Thế đã giáng sinh hôm nay.” – Lu 2:10,11

Vậy Tin Lành là Tin Mừng, vì Đức Chúa Jê-sus, Chúa Cứu Thế đã giáng sinh.

II. Người Tin Lành tin gì?

1. Chúa là Đấng Tạo Hóa, đã sinh thành nên ta

Kinh Thánh Thi 139:13-16 chép:

Vì Chúa nắn nên tâm thân tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ.

Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng….

Khi tôi được dựng nên trong nơi kín,

Được nắn nên cách tinh xảo tại nơi thấp của đất,

thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa.

Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi;

Số các ngày định cho tôi đã ghi vào sổ Chúa

trước khi chưa có 1 ngày trong các ngày ấy.”

admin-ajax

2. Đấng có khả năng cứu giúp

Gia 4:12: “Chỉ có một Đấng… cứu được và diệt được.”

3. Đấng ta phải báo cáo trong ngày cuối cùng

Thi 1:5: “Kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình.”

Khải 20:13: “Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự Chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó được xét xử tùy theo công việc mình làm.”

III. Chúa yêu ta

1. Vì Chúa là Cha

2. Tình yêu hi sinh Con Một

3. Tình yêu xả thân của Đức Chúa Jê-sus.

IV. Tin Đức Chúa Jê-sus thì được sống đời đời

1. Mạng  này mang tên là Sống Đời Đời

Mục đích: Đồng bào được hạnh phúc vĩnh cửu.

Gi 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân thế, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để tất cả những ai tin Con ấy đều không bị hư vong, nhưng được sống vĩnh cửu.”

2. Sống Đời Đời và Chết đời đời

Gi 3:36: “Ai tin Con Đức Chúa Trời, được sự Sống đời đời. Ai không chịu tin Con Đức Chúa Trời, sẽ chẳng thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”

3. Chúng ta đều cần Chúa

Mọi người đều có tội: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt vinh quang của Đức Chúa Trời.” Rô ma 3:23

Sự chuộc tội của Đức Chúa Jê-sus: Để cứu chúng ta, Chúa phải trả một giá rất đắt: Chịu tội thay, chịu chết thay cho chúng ta.

Vậy, Con đường cứu rỗi qua thập tự giá.

Người nào tin Đức Chúa Jê-sus đã chết thay cho mình, đổ huyết ra để chuộc tội mình được tha tội, vì Kinh Thánh 1Gi 1:7: “Huyết Đức Chúa Jê-sus, Con Đức Chúa Trời làm sạch mọi tội chúng ta.”

Người nào tin rằng Đức Chúa Jê-sus đã chịu ngược đãi, thương khó thay cho mình sẽ hưởng được sự bình an trong tâm hồn và sự chữa lành bệnh tật cho thân thể: “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bệnh.” (Ês 53:5)

Chỉ có sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jê-sus“Ngoài Người (Đức Chúa Jê-sus) không ai cứu được. Vì ở dưới bầu trời chẳng có danh nào khác đã được ban cho loài người, để chúng ta nhờ danh ấy mà được cứu.” Công vụ 4:12

Tôn giáo, Lễ nghi và Hình thức: Không cứu được con người khỏi sự chết đời đời.

 Người viết xin mở một dấu ngoặc ở đây để nói về:

V. Sự khác biệt chính yếu giữa Tin Lành và Công Giáo

1. Tin Lành chỉ tôn thờ một mình Chúa

Xuất Ê-díp-tô 20:3: “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.”

2. Tin Lành không thờ hình tượng, vì Điều răn thứ 2 được chép trong sách Xuất Ê-díp-tô 20:4-6 như sau: “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà… Ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ta và giữ các Điều răn Ta.”

3. Tin Lành tin một người được Xưng Công Bình bởi Đức tin, KHÔNG bởi Việc làm:

Kinh Thánh Ê-phê-sô 2:8-9: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, mà do sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”

Rô 3:20: “Chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Ngài…”

Rô 3:22: “… Sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi tin đến Đức Chúa Jê-sus Christ, cho mọi người tin, không phân biệt chi hết.”

Rô 4:2-3 nói về Áp-ra-ham là ông tổ của đức tin cho biết: “Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy.” Vì Kinh Thánh dạy: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người.”

VI. Kết Luận

1. Chúa cứu vì Ngài yêu ta.

2. Chúa kể ta là người công bình nhờ tin Đức Chúa Jê-sus Christ

3. Ta được cứu nên yêu Chúa

4. Chỉ có Tin Lành nhấn mạnh một mối quan hệ yêu thương gần gũi giữa người tin với Đấng ta tin (Chủ thể của đức tin):

Gần gũi: Chúa sống với người tin, sống trong người tin.

Thân cận chuyện trò.

Mối tình Cha con thắm thiết, không xa cách lạnh lùng như 1 người thờ một bức tượng (bằng đồng, bằng đá).

Mời bạn đặt đức tin nơi Đức Chúa Jê-sus để nhận sự Sống Đời Đời Chúa dành sẵn cho bạn.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *