Nhà Thờ Tin Lành Trà Tân

Địa chỉ: Thôn 2B, X. Đông Hà, H. Đức Linh, Bình Thuận
Điện thoại: (062) 351-0239

Quản nhiệm: TĐ Nguyễn Phục Hưng

Số điện thoại: 098-573-2317

Email: nguyen_hung_157@yahoo.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA