Nhà Thờ Tin Lành Trà Bồng

Địa chỉ: Thôn Đông, xã Trà Sơn, H. Trà Bồng,Quảng Ngãi

Thuộc Chi hội Bình Sơn

Đặc trách: MsNc Nguyễn Khánh Toàn

Số điện thoại:  098-461-9595

Email: khanhtoanvn@yahoo.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA