Nhà Thờ Tin Lành Tiên Phước

Nhà Thờ Tin Lành Tiên Phước

Địa chỉ: TT. Tiên Kỳ, H. Tiên Phước
Điện thoại: (0510) 388-4062

Quản nhiệm: MsNc Bùi Xuân Cẩm

Số điện thoại: 090-567-3173

Email: td.buixuancam@yahoo.com.vn

TÔI MUỐN TIN CHÚA