Nhà Thờ Tin Lành Thạnh Mỹ Lợi

Địa chỉ: 656 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2

Kiêm nhiệm: MS Trương Văn Ngành

Đặc trách: MsNc Nguyễn Hùng Dũng

Số điện thoại: 090-862-9904

TÔI MUỐN TIN CHÚA