Nhà Thờ Tin Lành Tân Nghĩa

Nhà Thờ Tin Lành Tân Nghĩa

Địa chỉ: Tân Nghĩa, Gia Bắc, H. Di Linh

Kiêm nhiệm: MS Võ Văn An

Số điện thoại:  098-682-0194

Cộng sự: Cs K’ Che

Số điện thoại:   0166-350-4490

TÔI MUỐN TIN CHÚA