Nhà Thờ Tin Lành Tân Hiên

Địa chỉ: Lạc Xuân, H. Đơn Dương, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 363-3464

Kiêm nhiệm: MS Ha Mưck

Số điện thoại: 098-612-9740

Cộng sự: Cs Tou neh Lis

Số điện thoại:  0166-468-4017

TÔI MUỐN TIN CHÚA