Nhà Thờ Tin Lành Tân Đức (Cà Mau)

Địa chỉ: Ấp Tân Đức A, xã Tân Đức, H. Đầm Dơi
Điện thoại: (0780) 385-5406

Quản nhiệm: MsNc Trương Ngọc Mạnh

Số điện thoại: 090-787-0336

Email: thumanh@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA