Nhà Thờ Tin Lành Tầm Ngân

Địa chỉ: Thôn Tầm Ngân, xã Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, Ninh Thuận
Điện thoại: (068) 385-2371

Quản nhiệm: MsNc Pi Năng Ha Thiêm

Số điện thoại: 0168-867-2337

Email: samsonthiem@yahoo.com.vn

Phụ tá: TĐ Soh Ao Ha Thủy

Số điện thoại: 0168-203-5749

Email: thuytruyen14@yahoo.com.vn

TÔI MUỐN TIN CHÚA