Nhà Thờ Tin Lành Sơk

Nhà Thờ Tin Lành Sơk

Địa chỉ: Thôn 2, xã Liên Đầm, H. Di Linh
Điện thoại: (063) 379-2094

Kiêm nhiệm: MS K’ Tốp

Số điện thoại:  098-214-5354

Cộng sự: Cs K’ Tôs

Số điện thoại:  0164-840-7101

TÔI MUỐN TIN CHÚA