Nhà Thờ Tin Lành Sanh Mạng Đường

Địa chỉ: 313 Bến Bình Đông, P. 11, Q. 8
Điện thoại: (08) 3855-3964; Fax: (08) 3951-4897

Quản nhiệm: MS Trần Lương Đông

Số Điện Thoại: 090-837-8652 hoặc (08) 3853-2581

Email: tranluongdong@gmail.com

Phụ tá: NTĐ La Phụng Anh

Số Điện Thoại: 0168-277-9633 hoặc (08) 3950-0624

Email: laphunganh@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA