Nhà Thờ Tin Lành Rô Men Thôn 5 (Hmông)

Nhà Thờ Tin Lành Rô Men Thôn 5 (Hmông)

Địa chỉ: Thôn 5, Rô Men, H. Đam Rông
Cộng sự: Cs Lý Xuân Vù
Số điện thoại:   (063) 350-7893 hoặc 0169-776-6319
TÔI MUỐN TIN CHÚA