Nhà Thờ Tin Lành Pọa Dăm 1

Nhà Thờ Tin Lành Pọa Dăm 1

Địa chỉ: 187, thôn 3, xã Đinh Trang Hòa, H. Di Linh
Điện thoại: (063) 360-8302

Kiêm nhiệm: MS K’ Brọp

Số điện thoại:   098-441-7302

Cộng sự: Cs K’ Brội

Số điện thoại:   098-665-0589

TÔI MUỐN TIN CHÚA