Nhà Thờ Tin Lành Plei Piơm

Địa chỉ: TT. Đăk Đoa, H. Đăk Đoa, Gia Lai

Quản nhiệm: MS Hoang Angư̆n

Số điện thoại: 093-629-8635

Phụ tá: MsNc Byưm

Số điện thoại: 097-665-3860

Phụ tá: TĐ Lưnh

Số điện thoại: 0166-345-1041

TÔI MUỐN TIN CHÚA