Nhà Thờ Tin Lành Plei Phung

Địa chỉ: Xã Ia Phang, H. Chư̆ Pưh, Gia Lai

Quản nhiệm: MsNc Ksor Đung

Số điện thoại: 0169-529-5392

Email:  dong_ksor@ymail.com

Phó Quản nhiệm: MS Lê Phương Thành

Số điện thoại: 098-651-2663

Phụ tá: MsNc Rmah Kra

Số điện thoại: 093-598-1947

TÔI MUỐN TIN CHÚA