Nhà Thờ Tin Lành Plei Breng

Nhà Thờ Tin Lành Plei Breng

Địa chỉ: Plei Breng 1, xã Ia Dêr, H. Ia Grai

Quản nhiệm: MS Blĭk

Số điện thoại: 0169-969-8392

Phụ tá: MsNc Ksor Thup

Số điện thoại:097-611-5541

Email: ksorthup@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA