Nhà Thờ Tin Lành Plei Bŏng

Địa chỉ: Plei Bong Môr, X. Ayun, H. Mang Yang, Gia Lai

Quản nhiệm: MS Hninh

Số điện thoại: 0169-518-0274

Phụ tá: MsNc Y Byơ̆ch

Số điện thoại: 0169-761-1159

Phụ tá: MsNc Huưng

098-555-8694, huung1984@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA