Nhà Thờ Tin Lành Plei Bêtel

Địa chỉ: Xã Ia Hrú, H.Chư̆ Pưh, Gia Lai

Điện thoại: (059) 388-3943

Quản nhiệm: MS Siu Tum

Số điện thoại: 0165-776-6087

Phó Quản nhiệm: MsNc Nuch

Số điện thoại:097-557-9264

Email: ynucrcom82@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA