Nhà Thờ Tin Lành Phước Long

Địa chỉ: KP. Bình Giang 1, P. Sơn Giang TX. Phước Long, Bình Phước

Điện thoại: (0651) 375-4069

Quản nhiệm: MS Điểu Druốt

Số điện thoại: 097-695-8540

Phụ tá: MsNc Điểu É

Số điện thoại: 0123-401-1052

Phụ tá: MsNc Điểu Đức

Số điện thoại:0168-747-9558

Phụ tá: MsNc Điểu Som

Số điện thoại: 0168-457-6098

Phụ tá: MsNc Điểu Hạnh

Số điện thoại:098-881-2951

Email: hphanh1984@gmail.com

 

TÔI MUỐN TIN CHÚA