Nhà Thờ Tin Lành Nau Blo

Địa chỉ: Thôn 5, xã Đinh Trang Hòa, H. Di Linh, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 321-5351

Kiêm nhiệm: MsNc  K’ Brọp

Số điện thoại:  098-441-7302

Cộng sự: Cs K’Giu

Số điện thoại:  0166-319-7471

TÔI MUỐN TIN CHÚA