Nhà Thờ Tin Lành Mỹ Lợi B

Địa chỉ: Ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi B, H. Cái Bè, Tiền Giang

Điện thoại: (073) 382-1182

Đặc trách: TĐ Nguyễn Minh Nhựt

Số điện thoại:0167-762-7000

Email: nguyenminhnhut2010@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA