Nhà Thờ Tin Lành Mbung Dà Gle

Nhà Thờ Tin Lành Mbung Dà Gle

Địa chỉ: Thôn 6, xã Tân Thượng, H. Di Linh
Điện thoại: (063) 378-9143

Kiêm nhiệm: TĐ Rơ Ông Samuen

Số điện thoại:  0168-285-2030

Cộng sự: Cs K’ Brel

TÔI MUỐN TIN CHÚA