Nhà Thờ Tin Lành Ma Bó

Nhà Thờ Tin Lành Ma Bó

Địa chỉ: Xã Đa Quyn, H. Đức Trọng

Quản nhiệm: TĐ Ya Tô

Số điện thoại:  0164-211-9817

anamotuiyato69@yahoo.com

Cộng sự: Cs Ya Pen

Số điện thoại:   0164-730-2919

TÔI MUỐN TIN CHÚA