Nhà Thờ Tin Lành Lạc Bình

Nhà Thờ Tin Lành Lạc Bình

Địa chỉ: Thôn Lạc Bình, xã Lạc Xuân, H. Đơn Dương
Điện thoại: (063) 363-3849

Kiêm nhiệm: MS Ha Mưck

Số điện thoại: 098-612-9740

Cộng sự: Cs Hàn Thiên Linh

Số điện thoại: 098-651-5670

TÔI MUỐN TIN CHÚA