Nhà Thờ Tin Lành Krang Go

Nhà Thờ Tin Lành Krang Go

Địa chỉ: Thôn Krang Go, xã Pró, H. Đơn Dương

Kiêm nhiệm: MS Ha Mưck

Số điện thoại:098-612-9740

Cộng sự: Cs Ka Khiếu

Số điện thoại: 0163-508-1564

TÔI MUỐN TIN CHÚA