Nhà Thờ Tin Lành Kòn Jàn

Nhà Thờ Tin Lành Kòn Jàn

Địa chỉ: Thôn 3, xã Đinh Trang Thượng, H. Di Linh
Điện thoại: (063) 347-6160

Kiêm nhiệm: MS Võ Văn An

Số điện thoại:  098-682-0194

Cộng sự: Cs K’ Ngẹp

Số điện thoại:  0168-567-3860

TÔI MUỐN TIN CHÚA