Nhà Thờ Tin Lành Kŏn Chrah

Địa chỉ: Plei Kŏn Chrah, xã Hra, H. Mang Yang, Gia Lai

Quản nhiệm: MS Pơh

Số điện thoại: 0168-793-4763

Phó Quản nhiện: MsNc Brôn Bư̆

Số điện thoại: 097-433-7302

Email:  bu.hmaih@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA