Nhà Thờ Tin Lành Khu 72 D (Phước Long)

Nhà Thờ Tin Lành Khu 72 D (Phước Long)

Địa chỉ: Thôn 4, K. 72, Đạ Long, H. Đam Rông

Kiêm nhiệm: MS Dơng Gur Ha Bông

Số điện thoại: 0163-294-1626

Cộng sự: Cs L. J. Ha Pol

Số điện thoại: 0163-867-7174

TÔI MUỐN TIN CHÚA