Nhà Thờ Tin Lành Hiệp Bình Phước

Địa chỉ: 82/49/2 đường 2, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (08) 3727-0261; 2219-0767

Kiêm nhiệm: MS Vũ Đình Khuê

Đặc trách: MsNc Võ Văn Phước

Số điện thoại: 0166-549-6480

TÔI MUỐN TIN CHÚA