Nhà Thờ Tin Lành Hamasing

Nhà Thờ Tin Lành Hamasing

Địa chỉ: Thôn Hamasing, TT. D’ran, H. Đơn Dương
Điện thoại: (063) 362-7647

Quản nhiệm: MsNc Bon Yo K’Du

Số điện thoại:  0168-520-3116

Email: kdubonyo@yahoo.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA