Nhà Thờ Tin Lành Dròng

Nhà Thờ Tin Lành Dròng

Địa chỉ: Thôn Hang Ung – Bảo Thuận, H. Di Linh
Điện thoại: 093-833-1525

Kiêm nhiệm: MS K’ Tốp

Số điện thoại: 098-214-5354

Cộng sự: TĐ K’ Tư

Số điện thoại: 0166-732-4258

TÔI MUỐN TIN CHÚA