Nhà Thờ Tin Lành Đạ Tồn

Nhà Thờ Tin Lành Đạ Tồn

Địa chỉ: Thôn 2, xã Đạ Tồn, H. Dạ Huoai
Điện thoại: (063) 387-5568

Kiêm nhiệm: MsNc Bùi Ngọc Toàn

Số điện thoại:  091-818-1425

Cộng sự: Cs Võ Văn Đông

Số điện thoại:  0937-944-204

TÔI MUỐN TIN CHÚA