Nhà Thờ Tin Lành Buôn Tara Puôr

Địa chỉ: Xã Hòa Đông, H. Krông Păc, Đăk Lăk

Đặc trách: MsNc Y-Thăn Hmŏk

Số điện thoại: 097-676-5162

Phụ tá: TĐ Y Blêč Niê

Số điện thoại: 0163-553-5413

Phụ tá: TĐ Siu Nik

Số điện thoại: 0164-237-5119

TÔI MUỐN TIN CHÚA