Nhà Thờ Tin Lành Buôn Kmrơng Prong B

Nhà Thờ Tin Lành Buôn Kmrơng Prong B

Địa chỉ: Xã Êa Tu, TP. BMT

Đặc trách: MS Y-Đhăm Aliô

Số điện thoại: 096-229-0942

Phụ tá: TĐ Y-Ben Êban

Số điện thoại: 0168-583-0261

TÔI MUỐN TIN CHÚA