Nhà Thờ Tin Lành Buôn Ju

Nhà Thờ Tin Lành Buôn Ju

Địa chỉ: Buôn Ju, X. Êa Tu, TP.BMT

Kiêm Đặc trách: MsNc Y-Đhăm Aliô

Số điện thoại: 096-229-0942

Cộng sự: Thầy Y Khun Êban

Số điện thoại: 0168-719-6106

TÔI MUỐN TIN CHÚA