Nhà Thờ Tin Lành Buôn Êčăm

Địa chỉ: TT.Buôn Trấp, H. Krông Ana, Đăk Lăk

Qn: MS Y-Hin Buôn Krông

Số Điện thoại: (0500) 366-5630 FREE

Ptá: TĐ Y Yung Bdap

Số Điện Thoại: 0168-305-2423

Ptá: TĐ Y Tuăt Êčăm

Số Điện Thoại: 0168-358-5378

TÔI MUỐN TIN CHÚA