Nhà Thờ Tin Lành Buôn Čuôr Knia

Địa chỉ: Xã Êa Bar, H. Buôn Đôn, Đăk Lăk

Đặc trách: TĐ Y Čuah Hđơ̆k

Số điện thoại: 0165-589-9591

Phụ tá: TĐ Y Lhiăm Buôn Krông

Số điện thoại: 0165-542-5316

Phụ tá: TĐ Y Kĭn Buôn Yă

Số điện thoại: 093-591-5248

TÔI MUỐN TIN CHÚA