Nhà Thờ Tin Lành Bơ Sar (A, B)

Địa chỉ: Thôn 2, xã Đinh Trang Hòa, H. Di Linh, Lâm Đồng

Email: (063) 378-0330

Kiêm nhiệm: MS K’ Brọp

Số điện thoại:  098-441-7302

Cộng sự: Cs K’ Tép

Số điện thoại:  097-551-8956

Cgsự: Cs K’ Nhos

TÔI MUỐN TIN CHÚA