Nhà Thờ Tin Lành Buôn Kniết

Nhà Thờ Tin Lành Buôn Kniết

Địa chỉ: Xã Êa Ktur, H. Čư Kuiñ
Điện thoại: (0500) 627-8644 FREE

Quản nhiệm: MsNc Y-Djan Êban

Số điện thoại: 098-476-3250

Phụ tá: TĐ Y David Êban

Số điện thoại:0165-989-9163, 090-581-4295

Email: ydavideban@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA