Nhà Thờ Tin Lành Quảng Trạch

Nhà Thờ Tin Lành Quảng Trạch

Địa chỉ: Thôn 1, Hòa Bình, xã Đăk Liêng, H. Lăk

Quản nhiệm: MsNc Phan Thiện Thành 

Số điện thoại: 0128-864-3850, (0500) 382-3479 FREE

Email: maithihongsonbmt@yahoo.com.vn

TÔI MUỐN TIN CHÚA