Khi Chúa Jesus Trở Lại Ngài Sẽ Là Đấng Cứu Chuộc Hay Là Quan Tòa Đối Với Bạn ?

Khi Chúa Jesus Trở Lại Ngài Sẽ Là Đấng Cứu Chuộc Hay Là Quan Tòa Đối Với Bạn ?