Chương 3: Thời Kỳ Hiện Đại Và Tôn Giáo Của Sa-tan (Phần 8)

Sự Phát Triển Của Tôn Giáo Babylon

Chương 3: Thời Kỳ Hiện Đại Và Tôn Giáo Của Sa-tan (Phần 8)

IV. Sự Nổi Lên và Sụp Đổ của Tôn Giáo Ba-by-lôn

A. Từ Sự Sa Ngã của A-đam cho đến Chủ Nghĩa Đa Nguyên Tôn Giáo

Khi A-đam sa ngã, Đức Giê-hô-va (Đức Giê-hô-va, Chúa Giê-su) phán với con rắn (Sa-tan, con rồng) rằng: “Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người ấy sẽ chà đạp Nt: làm cho bị thương đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân Người” (Sáng Thế 3:15). Ở đây, ‘dòng dõi mầy’ nói về dòng dõi của Sa-tan, một trong những con cháu của Lu-si-phe sa ngã và ‘thần đời này’(2 Cô-rinh-tô 4:4, thần của các tôn giáo của thế gian, thần của tôn giáo Ba-by-lôn), và những người theo hắn. Và dòng dõi người nữ nói về Chúa Giê-su.

Sáng Thế 3:15 liên quan đến chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời. Con rắn cắn gót chân của dòng dõi người nữ ngụ ý sự kiện cây thập tự. Ngoài ra, dòng dõi người nữ chà đạp đầu con rắn ám chỉ rằng sự đổ huyết báu của Chúa Giê-su trên cây thập tự sẽ hoàn thành mục vụ cứu rỗi và Sa-tan sẽ thất bại và bị huỷ diệt mãi mãi (Khải Huyền 20:10), Sáng Thế 3:15 là một kế hoạch cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời ba ngôi nhằm cứu loài người (Sáng thế 2:9, 17, 3:6), người đã ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Và đây là một sự thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Câu Kinh Thánh này đóng vai trò là nền tảng cho toàn bộ Kinh Thánh.

Có một phân đoạn Kinh Thánh rất quan trọng nữa về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đó là ‘sự giao ước của Chúa với Áp-ra-ham’. Đức Giê-hô-va chọn lựa và kêu gọi Áp-ra-ham cách đặc biệt (2166 TCN), và Ngài đã lập một giao ước với ông rằng Áp-ra-ham sẽ trở thành một nguồn phước (Sáng Thế 12:2-3; 18:18; 26:4; 28:14). Ở đây, giao ước là một lời hứa rằng Đức Chúa Trời đơn phương hứa với một tạo vật mà tạo vật này không có khả năng hay phẩm chất thực hiện như đã được hứa. Nó là một lời có sự ràng buộc pháp lý chặt chẽ.

Đức Giê-hô-va (Đức Giê-hô-va, Chúa Giê-su) đã kết ước với Ap-ra-ham rằng: “Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ Dòng dõi con mà được phước.” ở đây từ tiếng Hê-bơ-rơ của từ ‘tất cả các dân tộc’ là Goim, có nghĩa là ‘các dân tộc ngoại bang ngoại trừ người Do Thái’. Vì vậỵ, đây là một giao ước nói về Chúa Giê-su Christ sẽ đến thế gian như là một con cháu của Áp-ra- ham (Ga-la-ti 3:16), Ngài sẽ là ‘ánh sáng khải thị cho các dân tộc’ (Lu-ca 2:32; I-sa 9:2; 42:6), và Ngài sẽ đem sự cứu rỗi đến cho tất cả các dân ngoại.

Hai phân đoạn Kinh Thánh này, tức là Sáng Thế 3:15 và Giao ước của Chúa với Áp-ra-ham, giống như điểm tựa của toàn bộ Kinh Thánh. Tất cả các câu chuyện trong Cựu Ước và Tân Ước tuyệt đối tập trung vào sự kiện sự đổ huyết báu của Đức Chúa Con trên thập tự giá và sự truyền giảng Tin lành đến tất cả các dân tộc. Vì vậy, sự nhập thể của Chúa Giê-su Christ, sự khổ nạn của Ngài trên thập tự giá, sự đổ huyết báu của Ngài trên thập tự, sự sống lại và thăng thiên, tất cả những điều này phải được hoàn thành, theo đúng như chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời. Chỉ khi tất cả những điều này được hoàn thành, các con cái được chọn của Đức Chúa Trời tản lạc giữa người Do Thái và các dân ngoại mới có thể được cứu rỗi.

Chúa Giê-su, dòng dõi của người nữ, đã nhập thể trên đất theo gia phả từ A-đam, Nô-ê, Áp-ra-ham, v.v…(Sáng thế 5:1-31, 11:10-26; Ma-thi-ơ 1:17). Ngài đã hoàn thành sứ mạng cứu rỗi trên cây thập tự (Giăng 19:30). Những ai tin vào Chân lý này sẽ được tha nguyên tội, và họ sẽ hưởng được đặc quyền của một danh hiệu hợp pháp mới, được thay đổi từ con cái của Sa-tan sang con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12, 3:16, 5:24). Cho đến khi công việc cứu rỗi này được hoàn thành, cuộc chiến giữa con cái của người nữ (Chúa Giê-su) và con cái của Sa-tan sẽ tiếp tục.

Có vô số những con cái của Sa-tan trên thế giới này (IGiăng 3:10), và họ bị buộc trong sự thờ phượng Sa­tan, ‘thần của đời này’ (2 Cô-rinh-tô 4:4). Tôn giáo Sa­-tan đầu tiên được thành lập cách hệ thống trên đất là tôn giáo Ba-bỵ-lôn, bắt đầu bởi Nim-rốt. Thần mặt trời Nim-rốt, nữ thần mặt trăng Sơ-mi-ra-mít, và thần ngôi sao Tham-mút, ba vị thần này được truyền bá trên khắp thế giới, và họ được phát triển với nhiều tên khác nhau và nhiều hình dạng khác nhau.

Các tôn giáo chúng ta biết rất rõ như: Ấn Độ giáo, Lão giáo, Nho giáo, Phật giáo, Xích giáo, v.v… đều thuộc về phạm trù tôn giáo tiến bộ, với những giáo lý và tổ chức mang tính hệ thống. Mặt khác, ở mức độ ban sơ, Saman giao có những hoạt động như nhập thể, nói tiên tri, đồng cốt và sự trừ tà là phổ biến. Hoặc người ta theo thuyết vật linh thờ phượng thần đá, thần cây, thần sông, v.v…

Vào thế kỉ 20, có một phong trào đem đến một ánh sáng mới cho kinh nghiệm thuộc linh của những tôn giáo này. Qua những hiện tượng siêu nhiên như kinh nghiệm huyền bí, bị linh nhập, khải thị, khải tượng, sự xuất thân, đối thoại với một linh nào đó, v.v…, phong trào này nhắm vào mục đích đưa khả năng con người lên cấp độ thần thánh. Đây là Phong trào Thời Đại Mới, và gần đây được mở rộng ra toàn thế giới. Phong trào này dựa trên niêm tin rằng con người có thể trở thành một vị thần, và bằng cách dùng nhiều phương pháp luyện tập thuộc linh khác nhau thí dụ như dô-ga, thiền định, tu khổ hạnh, kiên ăn, v.v… nó đưa người ta vào kinh nghiệm thần bí. Đây thật sự là một hình thức hiện đại của tôn giáo.

Trong khi thế giới bị ảnh hưởng bởi Phong trào Thời Đại Mới, Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo xuất hiện trong Cơ Đốc giáo. Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo là dòng chảy chính của tôn giáo Ba-by-lôn hiện nay và là hình thức cuối cùng của tôn giáo này. Tất cả các tôn giáo trên thế giới cùng các tà giáo Cơ Đốc đang được hợp nhất trong mô hình khổng lồ này của Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo. Những người theo Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo cho rằng: Vì tất cả các tôn giáo và hệ thống niềm tin đều có Chúa Giê-su mặc dầu Ngài được gọi cách khác nhau, nên mọi người đều được cứu bất chấp hình thức tôn giáo nào mà họ đang theo.

Vì họ có tư tưởng như vậy, họ nhấn mạnh rằng: Khi các Cơ Đốc Nhân truyền giảng và làm các công tác truyền giáo, họ không nên ép buộc người ngoại phải cải đạo sang Cơ Đốc giáo. Thay vì làm chứng về Chúa Giê-su là Cứu Chúa và Chủ, Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo tập trung vào các hoạt động phi truyền giáo mà Chúa Giê-su bị loại trừ khỏi những hoạt động này. Những hoạt động như vậy bao gồm: các hoạt động cứu trợ, phong trào hoà bình, mục vụ cải thiện xã hội, các hoạt động phi chính phủ, v.v… Họ tập trung tấn công vào thần học về Chúa Giê-su là Cứu Chúa duy nhất và Chủ Tể và không có sự cứu rỗi nào khác ngoài việc tin vào Chúa Giê-su, về giáo lý Ba Ngôi, về con người của Chúa Giê- su -thần tính, nhân tính, sự sống lại của thân thể Ngài, sự đến của vương quốc của Ngài, v.v… Khi làm như vậy, họ nổ lực làm mất chất, bóp méo, và làm biến đổi bản chất của Phúc âm. Điều đó giải thích tại sao Chúa Giê- su nói rằng Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo là một dấu hiệu kinh khiếp và lớn nhất của thời kỳ cuối cùng (Ma- thi-ơ 24:4-5, 23-28; Khải Huyền 6:1-2).

Ngày nay, lời tiên tri này của Chúa Giê-su đã trở thành hiện thực. Ví dụ: Theo như Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo, Dalai Lama, lãnh đạo tối cao của Phật giáo Tây Tạng sẽ trở thành đầy tớ của Đức Chúa Trời, và giống như vậy, các lãnh đạo của tất cả các tôn giáo trên thế giới sẽ thực sự trở thành đầy tớ của Đức Chúa Trời. Thật vậy, Giáo hội Công giáo La-mã đã tôn Dalai Lama lên mức độ thánh, và các nhà thần học Tin Lành cũng đồng ý như vậy.

Chúa Giê-su đã nói tiên tri rằng những tiên tri giả này sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu kì phép lạ lớn để lừa dối thậm chí những kẻ được chọn nếu có thể được. Nói cách khác, thậm chí những người được định sẵn là con cái của Đức Chúa Trời trước khi họ được hình thành trong lòng mẹ (Giê-rê-mi 1:5; Thánh Thi 139:16; Công vụ 9:15; Rô-ma 8:29; 1 Phê-rơ 1:2) có thể bị lừa dối và rơi vào Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo. Những Cơ Đốc Nhân này, thực tế, là những cái xác đã chết phần thuộc linh. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su đã phán: “Xác chết ở đâu, diều hâu bâu lại đó” (Ma-thi-ơ 24:28). Một lần nữa, họ là những người đã chết thuộc linh, và mặc dầu họ tham dự Hội Thánh, nhưng họ là những con cái đã bại hoại của Sa-tan. 

121

Hình 121. Giáo chủ hồng y Tauran, Chủ tịch hội đồng giám mục Va-ti-căng về đối thoại giữa các tôn giáo, và các đại biểu Hàn Quốc của 7 tôn giáo lớn nhất. Được mời bởi Hội đồng đối thoại tôn giáo và đại kết của giáo phận Hàn Quốc của Giáo hội Công giáo La-mã, Giáo chủ hồng y Jean Louis Tauran đã có một buổi gặp gỡ với đại biểu của Hồi giáo, Cheondo giáo, Phật giáo, Nho giáo, Hội Thánh Tin Lành, Giáo hội Anh giáo, Giáo hội Chính thống ở Hàn Quốc để thảo luận về vấn đề đối thoại tôn giáo và hợp tác. Giáo chủ hồng y Tauran nói: “Chúng ta có những khác biệt nhưng chúng ta có thể gọi nhau là anh em và gia đình.”Ngày 25 tháng 5 năm 2011, The Kyunghyang Shinmunpp33.