Thi thiên 33 : 12

“Nước nào có Giêhôva làm Đức Chúa Trời mình , Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay !”

Trả lời

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.